Privacystatement

Privacy statement
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Verti advies & partners.
 
Verti advies & partners verwerkt persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten, relaties en partners. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen.
 
In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement heeft betrekking op onze dienstverlening en communicatie met relaties, klanten, potentiële klanten en partners.
Verti advies & partners verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een overeenkomst met ons heeft gesloten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW-gegevens
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer(s)
DigiD code(s)
Toegangscodes online dienstverlening
Financiële gegevens (zakelijk als privé) voor uw jaarrekeningen, belastingaangiftes, financiële administratie, salarisadministratie, financieringsbegeleiding, toekomstplanning (bijvoorbeeld pensioenfonds) en overige financiële dienstverlening
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen en te vesturen, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Lijst met contactgegevens via WhatsApp
Internetbrowser en apparaat type

Verti advies & partners verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Burgerservicenummer (BSN)
Gegevens over uw gezondheid
Kredietwaardigheidscheck. Bij Verti advies & partners BV is het mogelijk om achteraf te betalen voor de dienst(en) die u afneemt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij, met uw expliciete toestemming, door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Waarvoor gebruikt Verti advies & partners uw persoonsgegevens en met welk doel:

Om u van dienst te kunnen zijn hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. Dit doen we dus om u van dienst te kunnen zijn, maar ook omdat we wettelijk verplicht zijn sommige gegevens te verwerken. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en doen dit op grondslag van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang:
 
Om diensten aan u te leveren
Als u klant wilt worden bij ons, als u al klant bent of contact met ons opneemt hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken. Bij het klant worden moeten we
uw identiteit vaststellen en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hierbij kunnen we een kopie van uw identiteitsbewijs maken.

Facturatie en debiteurenbeheer
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailingen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Verti advies & partners analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Verti advies & partners verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld de belastingaangifte

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Verti advies & partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strik noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die wij hanteren bedraagt 7 jaar na het einde van uw overeenkomst met ons of na het beëindigen van uw relatie met ons.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verti advies & partners verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting, dan wel uit onze opdracht tot dienstverlening. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verti advies & partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Verti advies & partners gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Verti advies & partners gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies om uw website bezoek te kunnen analyseren in Google Analytics. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat het wettelijk verplicht is, om te voldoen aan een gesloten overeenkomst met u of voor een gerechtvaardigd marketingbelang. Wanneer u het hier niet mee eens bent staat u in uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hieronder leggen we uit hoe u dit precies kunt doen.
 
Gegevens inzien en/of aanpassen
U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen in te zien en eventueel te corrigeren. Dit kunt u eenvoudig doen door een verzoek tot inzage in te dienen via corne@vertiadvies.nl. Wij zullen binnen 4 weken gehoor geven aan uw verzoek.
 
Toestemming intrekken, bezwaar maken of verwijderen van uw gegevens
U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verti advies & partners. Daarnaast heeft u ook het recht om een verzoek in te dienen om uw verwerkte gegevens te laten verwijderen. Dit kunt u eenvoudig doen door een verzoek in te dienen via corne@vertiadvies.nl. Wij zullen binnen 4 weken gehoor geven aan uw verzoek.
 
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Dit wil zeggen dat u bij ons een uittreksel van uw gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Excel document) kunt opvragen, zodat u deze eenvoudig kunt doorsturen naar een andere partij.
 
Klacht indienen
Mocht u een klacht of een vraag hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit bespreken met Corné Vermeulen, onze Functionaris Gegevensbescherming. Komt u er met ons niet uit dan willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 
Identificatie
Bij het indienen van één van bovenstaande verzoeken kunnen we u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is ingediend en we uw persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
Verti advies & partners neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en om die reden nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 
Als u hierover vragen heeft, de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u concrete aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met corne@vertiadvies.nl

Verti advies & partners heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Contactgegevens:
Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kun u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
 
Verti advies & partners
Kortestraat 20
4261 AA Wijk en Aalburg
 
+31 (0)416-69 30 00
info@vertiadvies.nl
www.vertiadvies.nl
 
Corné Vermeulen is de Functionaris Gegevensbescherming van Verti advies & partners en te bereiken via corne@vertiadvies.nl

Wijzigen privacy statement
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van belang zijn. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.vertiadvies.nl/privacystatement